Regulamin

I. DEFINICJE

 1. Sklep – Sklep internetowy, działający pod adresem Lotaro.pl, prowadzony przez firmę Koma Magdalena Wojtowicz z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Głównej 94/29, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 212332, NIP: 886 23 71 566, REGON: 021337648 (dalej również jako „Sprzedający”), prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet,
 2. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część,
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży Produktu niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 4. Użytkownik – każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu w jakikolwiek sposób,
 5. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Konsumentem a Sprzedającym.

​II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Sprzedawcy określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późń. zm..).
 4. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Sklepu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Sklepie przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Sprzedawcy do użytkowania. Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji Produktów i są własnością ich producentów lub innych właściwych podmiotów.
 5. Korzystanie ze Sklepie na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
 6. Zabronione jest bez zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Sklepu o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania ze Sklepu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 3. Rejestracji konta Kupującego w Sklepie może dokonać osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych lub też osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnej pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody prawnego opiekuna. Osoba dokonująca rejestracji może działać we własnym imieniu lub w imieniu odrębnej jednostki organizacyjnej/osoby prawnej na podstawie upoważnienia.
 4. Rejestracja Konta następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracji, a następnie potwierdzenie rejestracji poprzez uruchomienie linku, zawartego w treści wiadomości e-mail przesłanej do Użytkownika. Podczas rejestracji Konta należy podać poprawne i prawdziwe dane. Sprzedawca może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych podanych przez klienta. W razie podania danych wzbudzających uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości lub poprawności, w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych) Sklep może wezwać klienta do poprawienia danych poprzez wysłanie informacji na podany adres e-mail lub telefonicznie.
 5. Poprzez rejestrację Konta Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości, spełnia warunki wymagane do korzystania ze Sklepu określone w Regulaminie.
 6. Użytkownik jest obowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta.
 7. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.
 8. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Usunięcie Konta powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Użytkownika z systemu. Klient może wysłać oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e- mail: sklep@lotaro.pl. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie odnosi żadnego skutku w stosunku do zawartych umów sprzedaży, chyba że sklep i klient zgodnie postanowią inaczej.
 9. Treści lub informacje przekazywane przez Użytkownika do Sklepu podczas rejestracji lub edycji Konta mogą być moderowane przez Sprzedawcę, jeżeli podawane w nich treści lub informacje naruszają Regulamin.

IV. ZAMÓWIENIA

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.lotaro.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Zamówienia w sklepie internetowym Lotaro.pl można dokonywać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową sklepu Lotaro.pl – wypełniając formularz na stronie sklepu, telefonicznie – dzwoniąc pod numer +48 883 96 77 44 (koszt rozmowy wg stawek operatora) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 (godziny telefonicznego przyjmowania zamówień mogą być okresowo wydłużone), podając wybrane towary oraz dane niezbędne do realizacji zamówienia, emailem – podając towary i wszelkie dane do realizacji zamówienia.
 3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 4. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.
 5. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.
 6. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia “formularza zamówienia”.
 7. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia na stronach Lotaro.pl, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu Lotaro.pl potwierdzającą przyjęte zamówienie. Lotaro.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
 8. Sklep internetowy w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia lub braku zamówionego towaru (w przypadku przedpłaty zwrot kwoty następuje do 3 dni roboczych)
 9. Sklep internetowy ma obowiązek zawiadomić Kupującego o braku zamówionych Produktu w magazynie oraz przewidywanym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia (do 7 dni) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od stwierdzenia tego faktu. Kupujący w takim przypadku może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia (do 7 dni) lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości zamówienia.
 10. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu trwałej niedostępności Produktu, Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Kupującego i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 11. Cena wszystkich produktów widocznych na stronach sklepu internetowego Lotaro.pl jest ceną brutto (zawiera podatek VAT), jest wyrażona w złotych polskich.
 12. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu Lotaro.pl, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 13. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 14. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego Lotaro.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 15. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego Lotaro.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.
 16. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego Lotaro.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 17. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

V. PŁATNOŚĆ

 1. Zapłaty za zamówione Towary można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności: za pobraniem, czyli osobiście, gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Firmy Kurierskiej, przelewem bankowym za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego banku na wskazany przez Sprzedawcę w procesie realizacji zamówienia numer konta, płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim). Płatności online realizowane są w ten sposób, że po wybraniu formy płatności Klient zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się otrzymuje gotowy formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony sklepu. Płatnością online za pomocą karty płatniczej.
 2. Płatności online obsługuje firma przelewy24

VI. DOSTAWA

 1. Zamówione towary są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dni robocze. Istnieje możliwość dostawy w soboty oraz do innych krajów po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z działem obsługi klienta.
 2. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
 3. Dostępność towarów jest oznaczona na stronach internetowych sklepu Lotaro.pl. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora sklepu internetowego Lotaro.pl.
 4. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z  firmą kurierską.
 5. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu.
 6. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.
 7. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie sklepu Lotaro.pl zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale VII „Reklamacje”.
 8. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówionego towaru, wynikające z podania przez Kupującego nieprawidłowego lub niedokładnego adresu.

VII. REKLAMACJE

 1. Sklep internetowy jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@lotaro.pl. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 4. Reklamacji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, przecięcia itp.), a także uszkodzenia spowodowane niedbałym i niewłaściwym użytkowaniem, w szczególności używaniem i/lub konserwowaniem niezgodnym z przeznaczeniem lub informacją, którą towar oznaczono.
 5. Reklamowany towar przesłany do nas powinien być czysty. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.
 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń w czasie transportu, bądź niezgodności z zamówieniem zakupionych towarów należy zgłosić Sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 dni licząc od dnia odebrania przesyłki i odesłać kurierem na adres siedziby biura.
 7. Podstawą do przyjęcia reklamacji są dane dotyczące transakcji, zarejestrowane w naszym systemie. Dzięki temu nie jest konieczne dołączanie dowodu zakupu do reklamowanego towaru.
 8. Przesyłka z reklamowanym towarem powinna zawierać wyraźną informację, czy reklamacja dotyczy „GWARANCJI” czy też „NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ”, dokładny opis reklamacji, wskazanie żądania oraz adres zwrotny z kontaktowym numerem telefonu. Do przesyłki musi być dołączony formularz reklamacji towaru, z pełną informacją o reklamacji.
 9. Udzielenie przez producenta towaru gwarancji na towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z „niezgodności towaru z umową”.

VIII. ZWROTY, WYMIANA TOWARU

 1. Kupujący ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. Zarówno odstąpienie od umowy jak i zwrot zakupionego towaru możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie nienaruszonym, przy czym przez towar rozumie się również jego oryginalne opakowanie.
 3. Kwota uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Kupującemu w terminie do 7 dni od daty otrzymania zwrotu przez Sprzedawcę. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.
 4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru pokrywa Kupujący i koszt ten nie podlega zwrotowi.
 5. Jeżeli zakupiony u nas towar nie będzie pasował lub odpowiadał (np. pod względem rozmiaru lub koloru) – Kupujący może go odesłać, a Sprzedający wymieni go na inny (jeśli będzie w danej chwili dostępny). Koszty przesyłki zwrotnej (do sklepu) ponosi Kupujący, natomiast koszt ponownej przesyłki do Kupującego pokrywa Sprzedawca.
 6. Wymieniany towar wysyłamy tylko na terenie Polski.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego Lotaro.pl towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Lotaro.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Koma Magdalena Wojtowicz danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami ).
 3. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu.
 4. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.
 6. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Sklepu oraz świadczenia usług w ramach Sklepu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.
 7. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres mailowy: sklep@lotaro.pl

Sklep internetowy z walizkami

Lotaro to internetowy sklep podróżnika, w którym znajdziesz wszystko co niezbędne w trakcie podróży. Wśród naszych produktów znajdują się walizki podróżne na kółkach, torby,akcesoria podróżne a także mnóstwo gadżetów przydatnych w podróży czy na prezent.

Niezależnie od tego czy jest to krótka podróż służbowa, wyjazd rodzinny czy wakacje z przyjaciółmi z pewnością potrzebna Ci będzie walizka lub plecak, którą znajdziesz u nas.Posiadamy też sporo gadżetów, które spodobają się każdemu miłośnikowi podróży. Są to między innymi mapy zdrapki, kolorowe zawieszki do bagażu, globusy korkowe, etui na paszport czy dzienniki podróżnika.

Oprócz produktów związanych z podróżami oferujemy również plecaki szkolne. Wśród naszych bestsellerów są plecaki na kółkach amerykańskiej marki JWorld New York. To jedne z najpopularniejszych plecaków na kółkach Polsce.

Jeśli podróżujecie z dziećmi zajrzyjcie do działu z gadżetami i akcesoriami, które umilą niejedną, długą podróż. Przydatne okażą się kocyki i zagłówki podróżne dla dzieci, magnetyczne gry podróżne czy bidony. Każdy mały podróżnik powinien też posiadać, swoją własną walizkę. Proponujemy kolorowe jeździki od Trunki, zwierzątka od Skip Hop czy unikalne i wyjątkowe walizki kabinowe od BGBerlin.

Nasz sklep internetowy z walizkami prowadzimy od 2012 roku. Od tego czasu ściśle współpracujemy z największym w Polsce serwisem rezerwacyjnym tanie-loty.pl. Serdecznie zapraszamy! Jeśli masz pytania zadzwoń do nas lub napisz. Z chęcią odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Zacznij podróże z Lotaro.pl